Hizmetlerimiz

??????????????????

H İ Z M E T L E R İ M İ Z

1.        Denetim Hizmetleri

A- Risk Esaslı Süreç Bazlı Denetim

a- Süreçlerin tamamının değerlendirilmesi
b- Riskli süreçlerin değerlendirilmesi (Satın Alma, muhasebe vb.)

B- Risk Değerlendirmesi ve Şirket Yıllık Denetim Planının Oluşturulması

C- Şirket içi Operasyonel Risklerin Belirlenmesi

D- Şirket İç Kontrol Birimlerinin Kurulması ve Değerlendirilmesi

2.       Soruşturma ve İnceleme Hizmetleri

3.       Suistimal ve/veya Riski Erken Teşhisi ve Önleme Sistemlerinin Kurulması

4.      Danışmanlık Hizmetleri

A- Yönetim Beyanı çalışması (SOX)
B- Kurumsal Yönetim Politikalarının ve Kurum içi Etik Kuralların Oluşturulması
C- Kurum içi İş Süreçlerinin Yazılı Hale Getirilmesi, Geliştirilmesi
D- Yönetim Kurulu’nun Talep Ettiği Özel Konularda İnceleme Yapılması (fizibilite raporları, verimlilik analizleri vb.)
E- Bağımsız Denetim Şirketi Çalışmalarının Koordinasyonu

5.       Eğitim Hizmetleri

A- Uluslararası Denetim Sertifika Sınavlarına Hazırlık
B- Denetçiler İçin Denetim Teknik ve Yöntemleri
C- Denetim Raporu Yazımı
D- Usulsüzlük Denetimi

1.    DENETİM HİZMETLERİ

Uluslararası denetim sertifikalarına sahip, konusunda tecrübeli uzman denetçilerimizle vereceğimiz denetim hizmetleri bu başlık altında yer almaktadır.

 tax preparation service

A.      Risk Esaslı Süreç Bazlı Denetim

–       Şirket politikalarına, yönetmeliklere ve yasalara uygunluk,

–       Varlıkların korunması,

–       Kaynakların ekonomik ve etkin kullanımı,

–       Finansal ve operasyonel bilgilerin bütünlüğü ve güvenirliliği,

–       Olası usulsüzlük ve yolsuzluk işaretlerinin belirlenmesi

konularını içerecek şekilde istenilen süreçte ya da süreçlerin tamamı üzerinde kurum genelinde denetim faaliyeti gerçekleştirilir. Denetim kapsamı denetim hizmeti alan kurumun talebine göre şekillendirilir.

Denetim sonucunda elde edilen bulgular, bunlara ait kanıtlar, riske maruz alanlar ve önerileri içeren bir denetim raporu yazılır. Rapor sonrasında 6 ay için bir takip çalışması yapılarak aksaklıkların giderilme durumu tespit edilir ve takip raporu hazırlanır.

Bu hizmeti özellikle kurum içinde iç denetim birimi bulunmayan şirketlere önermekteyiz. Vereceğimiz denetim hizmeti ile kurum için olası risklerin belirlenmesine ve riskler gerçekleşmeden önlemlerin alınmasına imkan verilmiş olacak, iş verimi ve etkinliği artacaktır. Bu vesile ile şirketin hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlanmış olacaktır.

Yürütülebilecek bazı denetim hizmetlerine örnekler şöyle sıralanabilir:

  1.   Kurum Genel Müdürlük bölüm ve birimlerinin yıllık periyodik denetimi,
  2.   Kuruma bağlı mağaza, acente, şube vb. bölümlerin operasyonel süreç denetimi,
  3.   Giderlerin gözden geçirilmesi denetimi,
  4.   Personel yeterliliğinin tespiti incelemesi,
  5.   Müşteri ve firma bilgilerinin gizliliğinin korunması sürecinin denetimi,
  6.   Finansman kaynaklarının verimliliği denetimi,
  7.   Sayım-mutabakat denetimi,
  8.   Kapsamı ve içeriği şirket tarafından belirlenecek her türlü denetim

B.      Risk Değerlendirmesi ve Şirket Yıllık Denetim Planının Oluşturulması

Risk Değerlendirmesi, kurumun maruz kaldığı riskler ve bunlara ilişkin kontroller dikkate alınarak denetim çalışmalarında öncelik verilecek alanların ve denetimin sıklığının belirlenmesine yönelik yürütülen bir işlemdir.

Uluslararası standartların gerektirdiği bu çalışmanın sonuçlarına göre kurumun iç denetim kaynaklarının en yüksek verimde kullanılması sağlanabilecektir. Risk değerlendirmeleri en az yılda bir olmak üzere ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilmelidir.

C.      Şirket içi Operasyonel Risklerin Belirlenmesi

Operasyonel Riskler; kurum içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, kurum yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilememesinden, kurum yönetimindeki hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırılarından kaynaklanabilecek zarar olasılığına yol açarlar. Operasyonel riskler gerçekleşme olasılıkları düşük görünse de, gerekli önleyici tedbirler alınmadığı vakit ciddi yıkıcı etkileri olan risklerdir.

Şirketimiz söz konusu risklerin belirlenmesi, olasılıklarının ve etkilerinin ölçülmesi,  ve söz konusu risklerin yönetimi hususunda kontroller geliştirilmesi yönünde danışmanlık hizmeti vermektedir.

D.      Şirket İç Kontrol Birimlerinin Değerlendirilmesi

Uluslararası denetim standartları, kalite güvence sisteminin bir parçası olarak iç denetim birimlerinin en az 5 yılda bir dış değerlendirmeye tabi olmasını ön görmektedir.

Kurumunuzun iç denetim biriminin şirket hedefleri paralelinde denetim fonksiyonunu ne ölçüde etkin ve verimli yürüttüğünün ölçülmesi ve iyileştirici öneriler getirilmesi konularında hizmet sunmaktayız.

2.                  Soruşturma ve İnceleme Hizmetleri

inceleme

Yasal mevzuata ve iç düzenlemelere göre suç teşkil eden ve bu nedenle de disiplin cezasını ve/veya yasal cezayı gerektiren olay, eylem ve davranışların gerçek olup olmadığını, sorumlularını, sorumluluk derecelerini, doğmuş ya da doğabilecek zarar ve kayıpları saptamak, araştırmalar esnasında zarar ve kayıpları önleyici ya da azaltıcı tedbir ve çalışmalara öncelik vermek suretiyle, sorumlular hakkında ceza önerilerini de içeren raporlar düzenleme hizmetleridir.

Bu hizmet, inceleme ve soruşturma konusunda uzman, vücut dili okuma, psikoloji ve ikna etme konusunda eğitimli ve sertifikalı denetçiler tarafından yerine getirilmektedir.

3.       Suiistimal ve Riskin Erken Teşhisi ve Önleme Sistemlerinin Kurulması

suiistimalincelemesi

Kurum içinde süreç analizi, süreç sahipleri ve yönetim ile yapılan detaylı görüşmeler, kurum dışında ise ekonomik konjonktür, sektörel analizler, resmi kurumların yayımladığı tahmin raporları gibi verilerin değerlendirilmesi neticesinde kurumun önündeki olası olumsuz riskler belirlenerek bu risklerin erken tespitine ve önlenmesine yönelik sistemler kurulması bu hizmetin içeriğini oluşturmaktadır. Ağırlıklı gelişmiş modern IT yazılımlarından destek alan bu sistemler sapma ve kırmızı bayrak kaldıran işlemlerin önceden tespitine imkan verir. Kurulan raporlama sistemleri şüpheli tabir edilen işlemleri, periyodik ve kesintisiz ortaya koyarak ilgili kontrol mekanizmalarını uyarır. Neticesinde gerekli önlemler alınarak, zararın en aza indirilmesi/fırsata dönüştürülmesi sağlanır.

 4.       Denetim Danışmanlık Hizmetleri

toplanti

A.      Yönetim Beyanı çalışması (SOX)

Finans Kurumlarına yönelik çalışma kurumla birlikte tasarlanır.

B.      Kurumsal Yönetim Politikalarının ve Kurum içi Etik Kuralların Oluşturulması

Şirket Üst Yönetimi’nin kurumu, belirlenmiş hedefler, kanun ve ilgili diğer mevzuat, ana sözleşme ve kurum içi düzenlemeler ile mevcut şirket içi Etik Kurallar doğrultusunda, tüm pay sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yönetimi Kurumsal Yönetimdir. Kurumsal Yönetim Politikalarının ana amaçları; ekonomik riskin sınırlanması, kurumun saygınlığının korunması ve sorumlulukların ön plana çıkarılmasıdır.

Şirketinizde Kurumsal Yönetimin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi, kontrolü ve bildirimine yönelik politikaların oluşturulması ve kurum içi Etik İlkelerin oluşturulması konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

C.      Kurum içi İş Süreçlerinin Yazılı Hale Getirilmesi, Geliştirilmesi

Bu hizmetin ilk aşaması, kurum içinde yürüyen iş süreçlerinin prosedür, iş akışı, ürün/hizmet özeti, liste ve görev tanımları şeklinde ayrımı gözetilerek yazılı hale getirilmesidir. İkinci aşamada, yazılı düzenlemelerin var olduğu kurumlarda süreçlerin verimlilik ve etkinlik esası gözetilerek geliştirilmesidir. Kurum içinde süreçlerin yazılı halde olmayışı, yaratacağı belirsizlikler sebebiyle yüksek operasyonel riskleri beraberinde getirmekte, iş verimini düşürmekte, kuruma intibak sürecini uzatmaktadır. Ayrıca, şirketinizin kurumsallaşması aşamasında söz konusu eksikliğin önemli sıkıntı yaratacağı da unutulmamalıdır.

Süreç sahipleri ile birebir yapılacak çalışma ile kurumu iş süreçlerinin oluşturulması ve yazılı hale getirilmesi konusunda tecrübeli teknik ekibimizle destek vermekteyiz.

5.       Eğitim Hizmetleri

 Portrait of business people discussing a new strategy

Eğitimler denetim mesleğinde uzun süre tecrübe kazanmış, uluslararası sertifika sahibi ve eğitim konusunda uzman denetçiler tarafından verilmektedir.

A.      Uluslararası Denetim Sertifika Sınavlarına Hazırlık

CIA, CFSA gibi uluslararası denetim sertifika sınavlarına hazırlık eğitimleri vermekteyiz. Eğitim, kapsamlı materyaller ve daha önce sorulmuş örnek sınav soruları ve deneme sınavları ile desteklenmektedir.

B.      Denetçiler İçin Denetim Teknik ve Yöntemleri Konusunda Eğitim

Kurumunuz iç denetim birimi çalışanları için uluslararası kabul görmüş denetim teknik ve yöntemleri konusunda eğitim hizmeti alabilirsiniz. Eğitimler, denetim mesleğinde karşılaşılmış örnek olaylar eşliğinde verilmektedir. Ayrıca, hazırlanmış kapsamlı dokümanlarla da desteklenmektedir.

 

digital-handshakesmall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *